मङ्गलम् | Bihar Board Class 10th Sanskrit Live Test 2022 | Class 10th Sanskrit Online Test 2022

0
0%
2
Hindi Live test Class 10th

मङ्गलम् | Bihar Board Class 10th Sanskrit Live Test 2022

DLS Education Mantu Sir

मङ्गलम्

1 / 20

‘मङ्गलम्’ पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति ?

2 / 20

 ……….नानृतम् । रिक्त स्थानानि पूरयत ।

3 / 20

कः महतो महीयान् अस्ति ?

4 / 20

तमेव………..मृत्युमेति । रिक्त स्थानानि पूरयत ।

5 / 20

 ………….सत्यस्यापिहितं मुखम् । रिक्त स्थानानि पूरयत ।

6 / 20

स्यन्दमाना: नद्यः कुत्र मिलन्ति ?

7 / 20

अणोः अणीयान् कः ?

8 / 20

उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति ?

9 / 20

महतो महीयात् कः ?

10 / 20

किं जयं प्राप्नोति ?

11 / 20

ब्रह्मणः मुखं केन आच्छादितमस्ति ?

12 / 20

उपनिषदस्य रचनाकारः कः अस्ति ?

13 / 20

 ‘मङ्गलम्’ पाठे कति मन्त्राः संकलिताः सन्ति ?

14 / 20

उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते ?

15 / 20

जन्तोः गुहायां कः निहितः ? .

16 / 20

किं जयते ?

17 / 20

 किं जयं न प्राप्नोति ?

18 / 20

यथा………स्यन्दमानाः समुद्रे । रिक्त स्थानानि पूरयत ।

19 / 20

उपनिषदः कान् प्रकटयन्ति ?

20 / 20

अणोः अणीयान् कः ?

कृपया इंतजार करे आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है।............

Your score is

The average score is 43%

0%

Leave A Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page